Regulamin

Regulamin Serwisu: https://www.nytimes-se.com


Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Serwis – usługa dostępna pod adresem https://www.nytimes-se.com

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

Komentarz – treść umieszczana przez Użytkownika w Serwisie.


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://www.nytimes-se.com (dalej jako „Serwis”).
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres https://www.nytimes-se.com/kontakt.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe zgłaszającego.
 4. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Zamieszczanie Komentarzy

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania Komentarzy w Serwisie, o ile nie naruszają one obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść zamieszczanych przez siebie Komentarzy.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy bez podania przyczyny.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu.
 3. Aktualne oferty pracy w ramach Serwisu można znaleźć pod adresem https://www.nytimes-se.com/oferty-pracy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2023 r.